Регистрация

Във връзка с членството на Република България в Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация по данъчни въпроси към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през месец декември стартира процедура за преглед и оценка (peer review), в рамките на която детайлно ще се анализират българското законодателство и административните процедури и практики в контекста на международните стандарти за прозрачност и обмен на информация. Целта на този преглед и оценка е да се насърчи всеобщото, бързо и последователно прилагане на стандартите за прозрачност и обмен на информация от държавите членки на Глобалния форум.
По тази причина възниква необходимост от създаване на единен регистър и определяне броя на счетоводителите в България. Попълнете полетата по-долу:
 
До момента са регистрирани 8868 счетоводителя