Решения на ССБ

ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС

Съгласно чл.19 от Устава  Членове на сдружението могат да бъдат:
1 дееспособни физически лица, както и юридически лица, които декларират писмено в заявлението си до Управителния съвет, че споделят целите и задачите на ССБ, съгласни са с настоящия устав и желаят да членуват в ССБ.
2 Физическите лица по т. 1 следва да отговарят и на изискванията на Закона за счетоводството или да работят, респективно да са работили в областта на счетоводството.
3 Членове по ал. 1 могат да бъдат и студенти от икономически ВУЗ, както и пенсионирани счетоводители.
4 Членството се придобива от датата на решението на управителя на клона след проверка на декларираните обстоятелства.
5 Юридическите лица се представляват от органите си и в съответствие със закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ ЧЛЕНСТВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЛЕДНОТО:

1. Попълване на заявление и личен формуляр и представяне на снимка  паспортен формат с надписани трите имена по ЛК на гърба:

- заявление;    - личен формуляр;

2. Заплащане на членския внос:

- 10 лв встъпителен;
- 3 лв. месечен членски внос до края на календарната година.

Плащането се извършва в брой с квитанция от ССБ или по банков път в банковата сметка на ССБ клон Пловдив:

IBAN: BG52 IORT 7380 1035 8001 00
Инвестбанк - банков код: IORT7380

 

Общо събрание
Управителен съвет
Председател