За съюза

Сдружение на Счетоводителите в България е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано е през 2017 година, според Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Развива професионална организация в областта на счетоводните, данъчни и финансови услуги. За ССБ счетоводството е професия, отличаваща се със строги образователни изисквания, високи професионални стандарти, висока професионалната етика и ангажимент за обслужване на обществения интерес. Ние обединяване счетоводителите в България в нелеката борба за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на ЗС. 
Мисията на ССБ е да укрепи и утвърди професията на счетоводителя в съответствие със Закона за счетоводството и съобразно достиженията в това отношение в страните от ЕС, като предоставяме знания, ресурси и натрупан дългогодишен опит в счетоводството.

Ние вярваме, че една компания е създадена не само за да печели, а също и да спомага за позитивната промяна на обществото и света около нас. Екипът ни развива разнообразна дейност в подкрепа на утвърждаване професията на счетоводителя и за тази цел през 2014 година, заедно с други доказали се професионалисти в професията учредихме Сдружение на счетоводителите в България. 

Организацията осъществява дейност изцяло в обществена полза, като допринася за укрепване, развитие и утвърждаване на счетоводната професия, научните изследвания в областта на счетоводството, стандартизацията в счетоводството и чрез своя принос цели да допринесе за развитие на силна национална икономика. 

Основните задачи на сдружението са:

  • Обединяване на счетоводителите в България в борбата за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на закона за счетоводството.
  • Оказване на съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата.
  • Усъвършенстване на методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство.
  • Повишаване на професионалното равнище на счетоводителите.
  • Укрепване на обществения престиж на професията.
  • Развитие на международното сътрудничество в счетоводната област.                                       

Мисия

За да постигнем тази мисия, ние участваме в редица дейности: 
• Обединяваме на счетоводителите в България в борбата за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на ГФО с изискванията на ЗС.
• Оказваме съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата.
• Усъвършенстваме методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство.
• Повишаваме на професионалното равнище на счетоводителите.
• Укрепваме обществения престиж на професията.
• Защитаваме и насърчаваме интересите на професията пред регулаторните органи и други организации.                     
• Насърчаваме общественото съзнание и доверие в целостта, обективността, компетентността и професионализма на CСБ.
• Насърчаваме висококвалифицирани лица за членство в ССБ и подпомагане развитието им в професията.
• Установяваме професионални стандарти, подпомагаме на членовете за непрекъснато подобряване на тяхното професионално поведение, изпълнение и опит. 

Визия

Ценности и визия:
• Почтеност - ние се ангажираме да спазваме най-високите етични стандарти, за да поддържаме доверие сред колегите, членовете и обществеността.
• Иновации  - насърчаваме се да предизвикваме себе си, да рискуваме, да прилагаме креативни идеи и подходи за всичко, което правим.  
• Сътрудничество - ние сме един приобщаващ екип със споделена мисия и признаваме, че най-добрите ни решения идват от съвместната работа
• Оперативно съвършенство - стимулираме устойчиви организационни постижения. ССБ е  високоефективна организация, която предоставя услуги с висока стойност от талантливи професионалисти.
• Талант – Насърчаване на висококвалифицирани и силно мотивирани лица да членуват с ССБ, като ги подкрепяме през цялата си кариера. 
• Марка – Популяризираме ССБ чрез защита, насърчаване и разширяване на репутацията професията „Счетоводител“.