За съюза

Сдружение на Счетоводителите в България (ССБ) е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирана през 2017 година. За нас счетоводството е професия, отличаваща се със строги образователни изисквания, високи професионални стандарти, висока професионалната етика и ангажимент за обслужване на обществения интерес. Ние обединяване счетоводителите в България в нелеката борба за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на ЗС. 

Ние вярваме, че една компания е създадена не само за да печели, а също и да спомага за позитивната промяна на обществото и света около нас. Екипът ни развива разнообразна дейност в подкрепа на утвърждаване професията на счетоводителя и за тази цел през 2014 година, заедно с други доказали се професионалисти в професията учредихме Сдружение на счетоводителите в България. 

Организацията осъществява дейност изцяло в обществена полза, като допринася за укрепване, развитие и утвърждаване на счетоводната професия, научните изследвания в областта на счетоводството, стандартизацията в счетоводството и чрез своя принос цели да допринесе за развитие на силна национална икономика. 

Мисията на ССБ е да укрепи и утвърди професията на счетоводителя, като предоставяме знания, ресурси и натрупан дългогодишен опит в счетоводството. Основните ни задачи са:

  • Обединяване на счетоводителите в България в борбата за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на закона за счетоводството.
  • Оказване на съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата.
  • Усъвършенстване на методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство.
  • Повишаване на професионалното равнище на счетоводителите.
  • Укрепване на обществения престиж на професията.
  • Развитие на международното сътрудничество в счетоводната област.                                       

Мисия

За да постигнем нашата мисия и поставени задачи, ние участваме в редица дейности: 
• Обединяваме на счетоводителите в България в борбата за по-добра репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина;
• Оказваме съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата;
• Усъвършенстваме методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство;
• Повишаваме професионалното равнище на счетоводителите;
• Укрепваме обществения престиж на професията;
• Защитаваме и насърчаваме интересите на професията пред регулаторните органи и други организации;                     
• Насърчаваме обществото към доверието, обективността, компетентността и професионализма на CСБ;
• Насърчаваме висококвалифицирани лица за членство в ССБ и подпомагане развитието им в професията;
• Установяваме професионални стандарти, подпомагаме на членовете за непрекъснато подобряване на тяхното професионално поведение, изпълнение и опит. 

Визия

За да постигнем желаната визия, ние се придържаме към някои ценности:
• Почтеност - спазваме най-високите етични стандарти, за да поддържаме доверие сред колегите, членовете и обществеността;
• Иновации  - предизвикваме себе си, рискуваме да прилагаме нови подходи за всичко, което правим;  
• Сътрудничество - ние сме приобщаващ екип и най-добрите ни решения са плод от съвместната работа;
• Оперативно съвършенство - ССБ е  високоефективна организация, която предоставя услуги с висока стойност от талантливи професионалисти;
• Талант – Насърчаване на висококвалифицирани и силно мотивирани лица да членуват с ССБ, като ги подкрепяме през цялата си кариера. 
• Марка – Популяризираме ССБ чрез защита, насърчаване и разширяване на репутацията професията „Счетоводител“.