Новини

1. На 04.03. в ДВ обнародваха Закон за Държавен бюджет 2022г., в който увеличават необлагаемата стойност за ваучери за храна на 200 лева месечно и разширяват обхвата на използването им. С ваучерите за храна се дава възможност за заплащане на сметки за битови нужди, като електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия.

2. Необходимо е първо да се сключат договори с Доставчици, които да са съгласни да приемат ваучерите като разплащателно средство за горе-упоменатите дейности, като Ви уверяваме, че Български пощи ЕАД прави необходимото за действия и решения в тази посока, за което ще Ви държим информирани.

3. Министерство на финансите публикува нова Заповед за определяне на размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 година. Предходната заповед от тази година е отменена. Квотата е увеличена на 1 милиард лева, а номиналната стойност на ваучерите, освободени от данъци и такси, се повишава от 80 на 200 лева на човек на месец. Очаквахме да приемат измененията и в ЗКПО, затова отлагахме изпращането на информация към Вас, но предполагаме, че това ще се случи на следващ етап.

4. Ваучерите за храна до 200 лв. могат да се начисляват със задна дата от 1 януари 2022, като данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1. т.2б ЗКПО е сумата от данъчните основи за месеците на 2022 г., определени по реда на § 1, ал. 8, т. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

5. Ваучерите за храна няма да се облагат с ДДС през 2022 г. при покупката им от работодателите и предоставянето на служителите в компанията, ако има промени в тази посока ще са от 2023 г.

6. Счита се, че приетите промени са временна мярка и затова не се отразяват в Наредба 7 и ЗКПО засега.

Справка ДВ:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=169756