УСТАВ

НА "СДРУЖЕНИЕ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ – БЪЛГАРИЯ 2017"          

Днес, 28 май 2021 год., Общото събрание на „Сдружение на счетоводителите – България 2017“, ЕИК 205114974, допълни и измени Устава на Сдружението в следния смисъл:

Раздел първи: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Този устав регламентира структурата, управлението и дейността на сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност, с наименованието, посочено в чл. 4, ал. 1.

(2) Сдружението по ал. 1 е юридическо лице.

(3) Сдружението по ал. 1 е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението по ал. 1 отговарят за неговите задължения само до размера на внесените от тях по реда на този устав имуществени вноски.

Чл.2. Сдружението по чл. 1, ал. 1 е организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.3. Сдружението по чл. 1, ал. 1 е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица, притежава имущество, заварено е към датата на влизане в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по силата на § 1 от този закон запазва правоспособността си на юридическо лице без да се пререгистрира по реда, посочен в него.

Чл.4. (1) Наименованието на сдружението по чл. 1, ал. 1 с нестопанска цел, за което се отнася този устав, е “Сдружение  на счетоводителите – България 2017”.

(2) Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език - Association of Accountants - Bulgaria 2017.

(3) Съкращението на наименованието на сдружението е “ССБ 2017“. То има изображение на марката (лого).

Чл.5. (1) Седалището на ССБ 2017 е град София 1404.

(2) Адресът на ССБ 2017 е София 1404, ЖК „Гоце Делчев“, ул. „Славовица“ № 51, община София, област София.       

Чл.6. ССБ 2017 е сдружение с  неограничен срок.

Раздел втори: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Сдружение на счетоводителите – България 2017 – ССБ 2017 е доброволно сдружение на физически и/или юридически лица, които  приемат устава, целите, задачите и символиката му.

Чл.8. ССБ 2017 е национална професионална счетоводна организация.

Чл.9. (1) ССБ 2017 е изграден и функционира при спазване на следните принципи:

1. Доброволност на членството;

2. Изборност и мандатност на ръководните органи и длъжности;

3. Координираност , взаимодействие и подкрепа между членовете;

4. Равнопоставеност на  членовете;

5. Демократичност при функционирането на организацията и контрол на членовете върху дейността й;

6. Представителство на интересите на членовете  в органите на управление ;

7. Отчетност и контрол при разпореждане с членски внос, финансови средства и други активи;

8. Съгласуваност при подготовката и провеждането на общи мероприятия, становища и решения

(2) ССБ 2017 не допуска дискриминиране или толериране на отделни свои членове по политически, полови, расови, етнически, религиозни или каквито и да било други признаци.

(3) ССБ 2017 е независим от политически партии и организации, от органи на държавната власт и държавното управление, от организации на работодателите и от всички други обществени и професионални организации, движения и сдружения.

Чл.10. Цел на ССБ 2017   е укрепване, развитие и утвърждаване на счетоводната професия, научните изследвания в областта на счетоводството, стандартизацията в счетоводството и чрез своя принос цели да допринесе за развитие на силна национална икономика. 

Чл.11. Предмет на дейност на ССБ 2017 са:

1. Обединяване на счетоводителите в България за издигане на  репутацията на счетоводната професия.

2. Усъвършенстване на методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Консултативни и други съвети на изпълнителната власт и други държавни органи.

3.  Повишаване  професионалното равнище на счетоводителите чрез участие в различни организационни форми на регионално ,национално и международно ниво.

4.  Развитие на международното сътрудничество в счетоводната област и участие на проекти в национален и международен обхват. 

Чл.12. Средства за постигане на  целите и осъществяване предмета на дейност:

1. Организиране на системи за продължаващо обучение на членове на ССБ 2017

2. Организиране на системи за информационно обслужване на членове на ССБ 2017.

3. Създаване и поддържане на регистър на съставителите на финансови отчети по Закона на счетоводството, членове на ССБ 2017.

4. Участие в съвместни проучвания, анализи, изследвания, международни или национални програми заедно с правителствени или неправителствени организации, работещи по същите цели и задачи.

5. Подпомагане на процеса на хармонизиране на законодателството в областта на счетоводството и контрола с изискванията в общоевропейското правно пространство.

6. Участие в подготовката на счетоводни законодателни и други нормативни проекти, включително по прилагането на международните счетоводни стандарти.

7. Организиране на системи за предоставяне на счетоводни услуги по заявки от клиенти в страната и от чужбина.

8. Организиране и провеждане на регионални, национални, локални или специализирани семинари, конференции, симпозиуми,, съвещания, дискусии и други форми по всякакви въпроси на счетоводната практика и теория.

9. Организиране на проучвания, анкети, статистически изследвания, анализи и разпространяване на резултатите от тях сред членовете и заинтересованите държавни и обществени органи.

10. Оказване на методическа и финансова помощ за създаване в съответствие със закона на специализирани счетоводни предприятия и клонове към тях, за откриване на клубове по интереси и библиотеки, за публикации, публицистични поредици и предавания по електронните медии.

11. Осъществяване на делови контакти със сродни организации и институции в страната и в чужбина.

Чл.13.  Предмет на допълнителна стопанска дейност са:

1. Организиране издаването на специализирани учебници, помагала, каталози, рекламни диплянки и др., пряко свързани с целите и задачите на ССБ 2017.

2. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на ССБ 2017, за която е регистрирано Сдружението, като използва прихода от тази дейност за постигане на определените в този Устав цели.

Раздел трети: ЧЛЕНСТВО В ССБ

Чл.14.  Членството в ССБ 2017 може да бъде индивидуално или колективно. Колективните членове могат да бъдат основни и асоциирани

Чл.15. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, които декларират писмено в заявлението си до Управителния съвет, че споделят целите и задачите на ССБ 2017, съгласни са с настоящия устав и желаят да членуват в ССБ 2017.

(2) физическите лица по ал.1 следва да работят, или да са работили в областта на счетоводството, вътрешния, външния контрол и одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии, преподаватели по счетоводство, анализ и контрол.

(3) Членове по ал.1 могат да бъдат и студенти от висши училища по специалностите Счетоводство и Контрол, както и пенсионираните лица, посочени в ал.2 от този Устав.

(4) Индивидуалните членове на ССБ 2017 се приемат от Управителния съвет на ССБ 2017 въз основа на заявлението по ал.1 на този член. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет, взето въз основа на проверка на декларираните в заявлението горни обстоятелства по ал.1и ал.2.

(5) Юридическите лица се представляват от органите си и в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(6)  При промяна на състава на членовете на ССБ 2017 Председателят или член на Управителния съвет като точка първа от дневния ред от заседанието на Общото събрание докладва за актуалния членски състав на Сдружението с оглед определяне на кворума. Към документите с решенията на Общото събрание се представят заявленията за членство или излизането от членство на Сдружението, заедно с протоколите на Управителния съвет за тяхното утвърждаване.

Чл.16. Основни колективни членове могат да бъдат специализирани счетоводни предприятия, които отговарят на изискванията на чл.15, ал.1 на този Устав.

Те се приемат за членове по реда на чл.14, ал.4 от този Устав.

Чл.17. (1) Асоциирани членове на ССБ 2017 могат да бъдат всички съюзи, сдружения, движения и организации,  които са изградени на базата на членства ни правоотношения и които наред със своята основна дейност изпълняват задачи, свързани със счетоводната дейност в България и/или чужбина..

(2) Не могат да бъдат асоциирани членове на ССБ 2017  организации, имащи статут на политически партии, коалиции и движения, както и организации със забранена по закон идеология.

Чл.18. Асоциираните членове на ССБ 2017 имат следните права:

1. Да уреждат своите взаимоотношения с ССБ 2017 с двустранни договори;

2. Да получават методическа и информационна помощ от ССБ 2017;

3. Да получават от и да предлагат на останалите членове на ССБ 2017 солидарни действия.

Чл.19.  Асоциираните членове имат следните задължения:

1. Да спазват договореностите си със  ССБ 2017;

2. В случаите на несъгласие с решенията на ССБ 2017 да не пречат с действия или бездействия за реализирането на взетите решения.

3.При констатирани вреди от действия или бездействия носят отговорност, съгласно действащото законодателство.

Чл.20. (1) Права и задължения на членовете на ССБ 2017.

1.Всеки член има право да избира и да бъде избиран в управителните органи на ССБ 2017.

2.Всеки член има право да бъде информиран за дейността на ССБ 2017, по ред определен от Управителния съвет

3. Всеки член има право да се ползва от резултатите от дейността на ССБ  2017.

4.  Всеки член може да прави имуществени вноски, което се решава от Общото събрание.

5.  Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

6.  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на юридическото лице.

 7. Всеки член на ССБ 2017 може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, взето в противоречие с този устав или със закона в срок до една година от вземане на решението.

8. Всеки член е длъжен да внася определения с този Устав членски внос.

9.Всеки член може да представлява единствено и само още един член с право на глас в Общото събрание, въз основа на нотариално заверено пълномощно за изрични действия.

(2) Асоциираните членове имат правата и задълженията, определени на основата на двустранно споразумение

Чл.21. (1) Членството се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на ССБ 2017;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. Със заличаването на юридическото лице от съответния регистър;

4. С изключването;

5. С прекратяването на ССБ 2017;

6. При отпадане в резултат на неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с настоящия Устав. То може да се обжалва пред Общото събрание на ССБ.

(3) Решение за изключване на Председателя, член на УС на ССБ се взема от  Общото събрание на ССБ 2017. Това решение за изключване може да се обжалва пред съответния съд, по предложение на Управителния съвет.

(4) Отпадането по ал. 1, т. 5 се констатира по документи от Управителния съвет.

Раздел четвърти: ОРГАНИ НА ССБ

Чл.22. (1) Органи на ССБ 2017 са : Общо събрание, Управителен съвет, Контролна комисия, Председател на ССБ 2017 .

(2) Председателят, членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

Общо  събрание

 Чл.23. Общото събрание е върховен орган на ССБ 2017

Редовно Общо събрание се свиква веднъж за  годината.
Извънредно Общо събрание може да се свика по искане на УС на ССБ 2017 и на 1/3 от членовете на ССБ 2017. Извънредното Общо събрание има всички права на редовното.
Отчетно – изборно събрание се провежда на пет години.
Общото събрание се състои от членовете на ССБ 2017.

Чл.24. Общото събрание има следните правомощия :

Избира и освобождава Председател на ССБ 2017
Избира и освобождава членовете на Управителния съвет
Изменя и допълва Устава на ССБ 2017
Взема решение за участие в други организации;
 Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на доброволни имуществени вноски;
Приема отчета за дейността на Управителния съвет на ССБ 2017;
Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
Приема решения за откриване или за закриване на клонове на ССБ, които нямат дейност или дейността им не съответства на изискванията на този Устав.

Чл.25. Общото събрание избира от състава си по предложение на Управителния съвет с обикновено мнозинство Председател на Общото събрание, работни комисии и секретар на събранието.

Чл.26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или от Председателят на сдружението за редовно или извънредно заседание чрез покана, подписана от Председателя на „ССБ 2017“, която се:

Връчва на ръка срещу подпис на членовете на Сдружението, или Публикува на интернет страницата на Сдружението и паралелно с това се уведомява всеки негов член по електронната поща с опция за отчитане на поканата за приета.

(2) Общото събрание може да бъде свикано за редовно или извънредно заседание чрез покана от:

Мнозинството на Управителния съвет след негово легитимно решение за това, Контролната комисия след нейно легитимно решение за това.

Чл.27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(3) Кворумът се установява от избрана от ОС мандатна комисия по списък, в който присъстващите членове се подписват срещу имената си и се обявява от Председателя на събранието.

(4) Списъкът по ал. 3 се подписва от Председателя на събранието  и  от Председателя на Мандатната комисия и се прилага към протокола.

(5) При изменение в Устава се изисква квалифицирано мнозинство ¾ от присъстващите.

(6)  Протокола с решенията на Общото събрание се подписва от Председателя на заседанието и избрания секретар – протоколчик. Неразделна част от протокола с решенията на Общото събрание е списъкът на присъстващите членове, подписан от мандатната комисия.

(7)  Решенията на Общото събрание може да се вземат и неприсъствено с писмена декларация на членовете с изрично становище по всеки пункт от дневния ред. Становищата в писмените декларации се обобщават и съобщават от ръководството на всяко заседание на Общото събрание преди започване на разискванията по дневния ред от присъстващите членове на заседанието. В този случай заседанието на Общото събрание се открива независимо от присъстващите членове, като за валидността на решенията се вземат в предвид кворума и общото становище на присъстващите и неприсъстващите членове. В протокола на мандатната комисия заявилите писмените си становища по тази алинея се приемат за присъстващи с изрична забележка за това и с копие от писмената им декларация.

При вероятност на заседанията на Общото събрание да бъдат представени и писмени декларации по тази алинея, поканата за заседанията следва да се предостави на членовете минимум 14 дена предварително. 

Чл.28. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.29. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията за промяна на Устава по чл.27, ал.5.

Управителен съвет

Чл.30. Управителният съвет е ръководен орган на ССБ 2017 между  общите събрания, който:

1. Организира и координира изпълнението на решенията на Общото събрание като приема насоки, приоритети, програми, политики и други;

2. Приема позиции и становища на ССБ 2017;

3. Предоставя мандат за водене на преговори   за сключване на споразумения,  по проекти за нормативни актове и други;

4. Контролира и оценява изпълнението на решения на Общото събрание и текущата дейност на ръководните органи и териториалните структури на ССБ 2017;

5. Приема и изключва  членове на ССБ 2017, по реда на чл.21, ал.3;

6. Утвърждава годишните финансови отчети, проекти за бюджет и щат на ССБ 2017, както и други документи, регламентиращи финансовата дейност на ССБ 2017;

7. При необходимост може да взема решение за създаване на фондове и  утвърждава механизми за тяхното формиране и разходване;

8. Взема решение за участие в сдружения с нестопанска цел, както и  за осъществяване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на ССБ 2017  в съответствие с чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ;

9. Взема решения за членство на ССБ 2017 в международни организации и обединения, и определя начина и механизма за набирането на международния членски внос;

10. Взема решение за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на ССБ 2017.

11. Приема и координира общата политика на ССБ 2017 в международни структури и форуми;

12. Може да разработва и да приема Правилник за дейността на сдружението ССБ 2017, както и други вътрешни актове;

Контролна  комисия

Чл.31. Контролната комисия се състои от не по - малко  от три лица - членове на ССБ 2017.

Чл.32. Членовете на Контролната комисия избират от състава си Председател на Контролната комисия.

Чл.33. Контролната комисия е орган за цялостен контрол на изпълнението на Устава и решенията на ръководните  органи на ССБ 2017, на финансово осъществяваните дейности и участието в съвместни дейности на ССБ и на неговите структурни поделения.

Чл.34. За своята дейност Контролната комисия се отчита пред Общото събрание на ССБ 2017.

Чл.35. Контролната комисия разработва и  приема Правилник за дейността си.

Чл.36. Контролната комисия:

1. Планира, ръководи и осъществява вътрешния финансов и организационен контрол на ССБ 2017;

2. Контролира текущо спазването на принципите, правата и задълженията по Устава на ССБ, изпълнението на решенията на ръководните органи на ССБ 2017 и документацията за постъпленията и отчисленията на членски внос;

3. По свое решение или по предложение на Управителния съвет, текущо информира УС на ССБ 2017 за своите констатации и подготвя при необходимост мотивирани предложения за решения на Управителния съвет и Председателя на ССБ по въпроси от техните компетенции;

Чл.37. Председателят на Контролната комисия :

1. Представлява Контролната комисия;

2. Организира и  ръководи дейността на Комисията и  изпълнението на нейните решения;

3. Свиква и ръководи заседанията на Комисията;

4. Утвърждава плановете за контролната дейност;

5. Възлага извършването на планова и извънпланова контролна дейност;

6. Определя временно изпълняващи длъжностите от устава при смърт, поставяне под запрещение, оставка, изключване или невъзможност за изпълнение на задълженията;

7. Утвърждава териториалните граници и организационния състав на регионалните структури на ССБ 2017 и статута за дейността им;

8. Взема решения по всички въпроси неуредени с този устав;

9. Създава и поддържа регистър на членовете на ССБ 2017, териториалните структури и асоциираните членове;

10. Изготвя правила, създава и поддържа регистър на Съставителите на финансови отчети, които са членове на ССБ 2017.

Чл.38. Управителният съвет се състои от най-малко три лица членове на ССБ 2017.

Чл.39. Председателят на ССБ 2017 е по право член на Управителния  съвет и председателства заседанията му.

Чл.40. Управителният съвет избира от състава си зам. председател и секретар на ССБ 2017.

Чл.41. Управителният съвет се избира с мандат от четири години.

Председател  на  ССБ

Чл.42. Председателят на ССБ 2017 се избира от Общото събрание на ССБ 2017 с мандат четири години. Той:

1. Представлява сдружението;

2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. Сключва национални споразумения с органите на изпълнителната власт;

4. Инициира и организира провеждането на национални конференции, дискусии и форуми по значими проблеми за дейността на ССБ 2017;

5. Организира и контролира изпълнението на решенията на УС на ССБ 2017 и се отчита пред тях.

6. Инициира и подпомага процесите на набиране на  членове;

7. Внася предложения по организационни и кадрови въпроси в УС;

8. Упражнява изпълнението на бюджета и щата на ССБ 2017 в съответствие с този устав

9. Взема оперативни решения, невключени в правомощията на УС.

Раздел пети: ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ССБ

Чл.43.  ССБ 2017 разходва имуществото си за:

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общество представлявани от съюзната общност;

2. Развитието на образованието, науката, техниката и технологиите в счетоводството;

3. Подпомагането на социално слабите счетоводители, на счетоводителите - инвалиди или нуждаещи се от грижи;

4. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на счетоводителите;

5. Защитата на гражданските права на счетоводителите;

6. Постигането на целите и задачите по този устав и на дейностите на ССБ 2017.

Чл.44. Имуществото на ССБ 2017 се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Чл.45. (1) ССБ 2017 като сдружение с обществено полезна дейност  може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от ССБ 2017 се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на ССБ 2017 съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на ССБ 2017 е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. Юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) ССБ 2017 не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл.46. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, при ликвидация на ССБ 2017 се предоставя по решение на СГС на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на лица, назначени извън кръга на лицата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратения ССБ 2017 до размера на придобитото.

(5) ССБ 2017 и клоновете му не формират и не разпределят печалба по смисъла на ЗКПО.

Чл.47. Източници на средствата на ССБ 2017  са членският внос, имуществените вноски на членовете, спомагателната стопанска дейност, дарения и спонсорство, за които се издават свидетелства за дарения по образци, води се книга за даренията и се сключват договори за спонсорство.

Раздел шести: ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.48. Всеки член на ССБ 2017 дължи еднократна встъпителна членска вноска от 10 лв.

Чл.49. Членският внос за физическо лице се определя в размер на  3 лева за месец.

Чл.50. За асоциираните членове членският внос се определя в двустранното споразумение.

Чл.51. Членският внос се събира в брой или по банкова сметка на ССБ 2017.

Чл.52. (1) Управителният съвет на ССБ 2017 води отчетност за събрания членски внос.

Чл.53. Общото събрание може да вземе решение за други вноски с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.54. За постъпилите дарения в полза на ССБ 2017 Управителния съвет издава удостоверение за размера, вида на дарението и за целите, за които се внася дарението, за което.

Чл.55. Организационната и финансовата дейност по събиране и изразходване на паричните средства от членски внос и други вноски се ръководи от УС на ССБ 2017.

             Раздел седми: ОРГАНИЗАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Чл.56. Организационният и финансовият контрол върху дейността на ССБ 2017 се осъществяват от Управителен съвет с правомощията, регламентирани в раздел трети на този Устав.

Чл.57.(1) ССБ 2017 води задължително протоколи от заседанията на УС. Председателстващият заседанието на УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието му. Информацията от протоколите може да се дублира на магнитен  носител.

(2) Получените дарения се вписват в книга на дарителите.

(3) УС на ССБ 2017 изготвя годишен доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно:

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на ССБ 2017 и постигнатите резултати;

2. Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. Имуществото и финансовото състояние на ССБ 2017.

(4) Годишният доклад за дейността на УС на ССБ 2017е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува на ел. страница на ССБ 2017.

(5) Общо събрание взема решение какви задължителни книжа да се съставят от името на сдружението, какво да бъде тяхното съдържание и начина на тяхното водене. Всичко това се описва в правилника за дейността на сдружението.

Раздел осми: ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.58. (1) ССБ 2017 може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза , да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) След отделяне или разделяне съответните юридически лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

(4) Преобразуването, вливането, сливането, отделянето или разделянето става с решение на ¾ от членовете на Общото събрание.

(5) ССБ 2017 не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл.59. (1) ССБ 2017 се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;

2. С решение на СГС, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на акт на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 60. При прекратяване на ССБ 2017 се извършва ликвидация.

(1) Ликвидацията се извършва от определено от УС лице.

(2) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 1, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНД, той се определя от СГС.

(3) При обявена несъстоятелност, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на ССБ от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на ССБ 2017.

(5) Имущество на ССБ 2017 не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. Учредителите и настоящите и бившите членове;

2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. Съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

5. Роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.61. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на ССБ 2017 от СГС.

4. Определянето за извършване на общественополезна дейност;

5. Евентуалното прекратяване на ССБ 2017;

6. Евентуалното преобразуване на ССБ 2017;

7. Имената, съответно наименованието, както и адресът на евентуалните ликвидатори на ССБ 2017;

8. Евентуалното заличаване на ССБ 2017.

(2) На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клоновете на ССБ подлежат следните обстоятелства:

1. Наименованието, седалището и адресът на клона на ССБ 2017;

2. Седалището и адресът на клона;

3. Управителят на клона, както и предвидените в решението на Общото събрание на клона ограничения на правомощията и на представителната му власт.

(3) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1 и 2.

Чл.62. С приемането на този Устав всички физически и юридически лица, членове на сдружението декларират, че са предоставили лично и доброволно личните си данни като поемат задължение да не ги разпространяват и да не ги предоставят на трети лица.

 

Настоящият Устав е изменен и допълнен на Общото събрание на „Сдружение на счетоводителите – България 2017“ с протоколно решение на 28 май 2021 година.