За сдружението

Целта на ССБ е да укрепва и утвърждава професията на счетоводителя в съответствие със Закона за счетоводството и съобразно достиженията в това отношение в страните от Европейския съюз.

Основни задачи на сдружението са:

  • Обединяване на счетоводителите в България в борбата за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на закона за счетоводството.
  • Оказване на съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата.
  • Усъвършенстване на методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство.
  • Повишаване на професионалното равнище на счетоводителите.
  • Укрепване на обществения престиж на професията.
  • Развитие на международното сътрудничество в счетоводната област.

Сдружение ССБ е организация за осъществяване на дейност в обществена полза!
Сдружение ССБ и структурите му не формират и не разпределят печалба!